Board Member

Board member(2023 - 2026)

President Hirohiko OHTSUKA
Vice President Ichiro KOBAYASHI
Chair of the fundamental committee Haruhiro YAMASHITA
Chair of the clinical committee Ichiro KOBAYASHI
Regents Tomoaki ARAKI, Takuya YOGO, Yasuyoshi UMEDA, Yusuke FUJII, Yoshitaka KOBAYASHI, Yuji OKUHARA, Ikuyo ATSUMI
Auditors Seiji OTAKE, Hiromi KOYAMA

COPYRIGHT© 2016-2020 JSCVO ALL RIGHTS RESERVED.