JCVFO

JCVFO

Japanese College of Veterinary Ophthalmologists and Japanese College of Fundamental Ophthalmologists

List of Diplomates

Fundamental Ophthalmologists Miho IMAWAKA, Hirohiko OHTSUKA,Hiroshi KUNO,Yoshio TAKIZAWA, Kohji TANAKA, Tatsuya OGAWA,Shoji SASAKI,Motohide KOBAYASHI,Yuichi TSUDA, Masayuki TOMOHIRO, Mami KOUCHI, Tomomi MORIMURA, Kazuya KAWASAKI, Haruhiro YAMASHITA, Yoshiki Ban, Takashi Okamura, Tomoaki ARAKI, Junzo KINOSHITA, Seiji OTAKE, Sou WADA, Ikuyo ATSUMI, Tsuyoshi HIGUCHI, Mamoru TANAKA, Dai KAKIUCHI, Kazunari SUGIHARA, Yuji OKUHARA, Shumpei TSUKAMOTO, Masahiko KOMATSU, Yutaka SASAKI、Harutaka OKU、Kengo NISHI
Veterinary Ophthalmologists Nobuyuki KANEMAKI, Soroku KUDO, Akihiko SAITO, Yukako KOBAYASHI, Masahiro ABE, Mitsuharu OTA, Makoto SHIMIZU, Shizuo YAMAGATA, Atsumi YAMAKI, Takuya YOGO, Yoshiyuki TAKIMOTO, Akira KUBO, Yasuyoshi UMEDA, Yoshitaka KOBAYASHI, Yusuke FUJII, Shinsuke WAKAIKI, Kazutaka KANAI, Ichiro KOBAYASHI, Ushio FUKUSHIMA, Hiromi KOYAMA, Makoto YAMASHITA , Seiya MAEHARA, Takashi HASEGAWA, Hiroki TSUJITA
Honorary Diplomates Shiro MURACHI, Masanobu FUKUI, Azusa OKANIWA, Shinzo YOSHIDA, Toshimi USUI, Hiroshi KUSE, Masaki HORI, Michihiro YOKOTA, Takashi TOSHIDA
Overseas Honorary Diplomates K.C. BARNETT, P. BEDFORD, K.N. GELATT, L.F. RUBIN, B. CLERC, G.M. BRYAN, L.L. HELPER, K. NARFSTROM, D.E. BROOKS, R.OFRI

COPYRIGHT© 2016-2018 JSCVO ALL RIGHTS RESERVED.