JCVFO

JCVFO

Japanese College of Veterinary Ophthalmologists and Japanese College of Fundamental Ophthalmologists

List of Diplomates

Fundamental Ophthalmologists Miho IMAWAKA, Hirohiko OHTSUKA, Yoshio TAKIZAWA, Tatsuya OGAWA, Shoji SASAKI, Motohide KOBAYASHI,Yuichi TSUDA, Masayuki TOMOHIRO, Mami KOUCHI, Tomomi MORIMURA, Kazuya KAWASAKI, Haruhiro YAMASHITA, Yoshiki Ban, Takashi Okamura, Tomoaki ARAKI, Junzo KINOSHITA, Seiji OTAKE, Sou WADA, Ikuyo ATSUMI, Tsuyoshi HIGUCHI, Mamoru TANAKA, Dai KAKIUCHI, Kazunari SUGIHARA, Yuji OKUHARA, Shumpei TSUKAMOTO, Masahiko KOMATSU, Yutaka SASAKI, Harutaka OKU, Kengo NISHI, Chisako KANAMARU, Naohisa UMEYA, Megumi SAKATA, Junya MORITA
Veterinary Ophthalmologists Nobuyuki KANEMAKI, Soroku KUDO, Akihiko SAITO, Yukako KOBAYASHI, Masahiro ABE, Mitsuharu OTA, Makoto SHIMIZU, Shizuo YAMAGATA, Atsumi YAMAKI, Takuya YOGO, Yoshiyuki TAKIMOTO, Akira KUBO, Yasuyoshi UMEDA, Yoshitaka KOBAYASHI, Yusuke FUJII, Shinsuke WAKAIKI, Kazutaka KANAI, Ichiro KOBAYASHI, Ushio FUKUSHIMA, Hiromi KOYAMA, Makoto YAMASHITA , Seiya MAEHARA, Takashi HASEGAWA, Hiroki TSUJITA, Kunihiko TERAKADO

COPYRIGHT© 2016-2020 JSCVO ALL RIGHTS RESERVED.